Webshopunkban ingyenes személyes átvételi lehetőséget bíztosítunk Szombathelyen.

Kérdésed van? Írj nekünk -sophiesgyertya@gmail.com

 

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat

2023.05.08 10:44

 

 

 

 

 

 

A Sophie's Candle (BognárTihamér ev) által szervezett Facebook játék részvételi és adatkezelési szabályzata az alábbiakban olvasható. 

Sophie's Candle (BognárTihamér ev) Cím: 9700 Szombathely Bárdos Alice utca 4., adószám: 5967195-1-38, a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban részletezett játékot szervez (a továbbiakban: Játék). 

A játék lebonyolítója: Sophie's Candle (BognárTihamér ev)

Ez a nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal és az Instagrammal, azt a Facebook és az Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi. 

A résztvevők által rendelkezésre bocsátott információkat a Facebook és az Instagram nem kapja meg, kizárólag a Sophie's Candle (BognárTihamér ev) , mint a saját Facebook és Instagram oldalának üzemeltetője https://www.facebook.com/sophiecandle 

 

A Szervező a rendelkezésre bocsátott információkat kizárólag a nyereményjátékban használja fel.  A nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. 

A Facebookot és az Instagramot a nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag az itt felsorolt feltételekkel lehetséges. 

A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

A JÁTÉK MENETE

Szervező nyereményjátékot hirdet saját Facebook és Instagram profilján https://www.facebook.com/sophiecandle ahol a Játékos a nevezésével egyidőben vállalja, hogy legalább a sorsolás napjáig - Facebook- “Követés” - kapcsolatban marad a Szervezővel, valamint válaszol a Szervező által, a nyereményjáték felhívását tartalmazó posztban feltett kérdésre. 

Azon játékosok között, akik a felhívás időtartama alatt a nevezési feltételeknek megfelelően minden pontot teljesítenek, kisorsolunk 1 db nyertes személyt, akiknek a nyereménye a webshopból belinkelt termék.

A nyeremények felajánlója a Sophie's Candle (BognárTihamér ev)

 

A sorsolás megfelelő alkalmazás illetve program felhasználásával, szabályos körülmények között zajlik a Facebook oldal 2000 követő elérése napján 20:00 óra időpontban.

A nyertes felhasználónevét még aznap legkésőbb 21.00 óráig nyilvánosságra hozzuk az eredeti (játékra irányuló) poszt alatt kommentben, majd privát üzenetben értesítjük.  

A nyeremény átvételének módját a Nyertessel közvetlenül, a kapcsolatfelvétel után egyeztetjük, a nyeremény személyesen átvehető.

A kapcsolatfelvételt Szervező kezdeményezi, Nyertesnek pedig 10 munkanapon belül válaszolnia kell rá.

Amennyiben a nyertes nem jelentkezik a megadott határidőn belül, helyére új nyertest hirdetünk. 

 

2. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A játék a poszt kikerülésétől a  Facebook oldal 2000 követőszám elérésének napján 20:30– időpontig tart.

3. RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét.

Nevezésével egyidőben minden Játékos vállalja, hogy személyes profilja megfelel a közösségi oldal felhasználási feltételeinek, közösségi irányelveket nem sért. 

Nem vehetnek részt a nyereményjátékban a Szervező munkavállalói, képviselői, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. 685 §-ának b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

4. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, az Instagram applikáció saját hibájából fakadó elérhetetlensége miatt. 

Szervező semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. 

5. ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

Szervező, mint Adatkezelő kijelenti, hogy a nyereményjáték során kizárólag a nyertes játékos által megadott adatokat gyűjti és kezeli. 

Az Adatkezelő tevékenységét ügyfelei személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv. rendelkezéseinek betartásával végzi.

Az Adatkezelő minden elvárható számítástechnikai és munkaszervezési lépést megtesz a személyes adatok kezelésének biztonságáért, továbbá azért, hogy a személyes adatok illetéktelen harmadik személyek birtokába ne kerülhessenek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adatok megadása a nyereményjátékban való részvétel során önkéntesen történik, és az adatkezeléshez az adatok megadásával a Felhasználó hozzájárult.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az érintett személy adatainak nyereményjátékhoz kapcsolódó kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A játékos hozzájárul ahhoz, hogy a Facebook oldalon használt felhasználóneve a játék folyamán Szervező hivatalos Facebook oldalán megjelenjen, továbbá ahhoz, hogy amennyiben jelen Nyereményjáték során nyer, Szervező a nyeremény átadása során azonosítsa.

Az adatkezelés során rögzített adatok köre: a nyertes családi- és keresztneve, e-mail címe, telefonszáma.

Az adatrögzítés módja és adatkezelés időtartama: 

A Nyertes a megadott adatai elektronikus adatkezelés útján kerülnek rögzítésre és feldolgozásra a cél megvalósulásáig. 

Az adatkezelő a személyes adatokat a nyereményjáték lezárultát követő 90 napig tárolja, azt követően pedig haladéktalanul – illetőleg az Érintett erre vonatkozó kérelme esetén szintén nyomban – megsemmisíti a személyes adatokat tartalmazó adatfájlokat.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslat lehetőségei: 

Az adatkezeléssel érintett Felhasználót megillető jogorvoslat lehetőségeit az Info tv. 22-23. §-a tartalmazza: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.296244